درباره ما

  

 

کارنامه عملی اين شركت طي سالیان گذشته  بنابر فعاليت در سازمانها و نهادهاي دولتي و خصوصی بیانگر
تلاش در راستای ارائه هر چه بهتر طرح ها و خدمات فني  و  مهندسی ، طبق تکنولوژی های جدید و به روز دنیا ميباشد . 

 رزومه و فعالیت های ارائه شده درفایل ضمیمه PDF :

 

                                                              مدیریت بازرگانی