سيستم هاي مدار بسته

 

Optical System / Auto Iris

تنظیم دستی دیافراگم لنز دوربینهای موجود در شبکه های مداربسته ، بویژه هنگامیکه تعداد آنها زیاد و گسترده باشد ، توسط اپراتور غیرممکن است . دیافراگم اتوماتیک (Auto Iris) روشی عملی جهت کنترل تابش میزان نور کافی به دوربین ، درطول شبانه روز میباشد . مقدار نور لازم ، جهت ایجاد تصویر قابل قبول ، توسط مدار تعبیه شده در دوربین کنترل  میشود ، و این امر توسط ولتاژی صورت میگیرد ، که از آشکارسازی تغییرات دامنۀ سیگنال ویدئو (ناشی از تغییر نور محیط) حاصل میشود . و در نهایت بصورت سیگنال فرمان ، جهت باز ، یا بسته کردن اتوماتیک دیافراگم ، در شرایط مختلف روشنائی محیط ، به لنـز اعمال میگردد . لنـزهای Auto Iris معمولا در دوربینهای نصب شده در فضاهای بیرونی (Outdoor) بکارمیروند .
بطور کلی ، دو روش معیّن DC drive Auto Iris و Video drive Auto Iris جهت کنترل اتوماتیک دیافراگم لنـز وجود دارد. تفاوت اساسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آنها  در نحوۀ تولید سیگنال فرمان کنترل در دوربین (Video drive) ، و یا درلنز (DC drive) ، میباشد . در هردو شیوه به کمک ظرفیت ALC لنـز يا
(Automatic Level Control)دامنۀ سیگنال فرمان به میزان مورد نیاز تنظیم میشود. بدين ترتيب مدار کنترل Auto Iris در جهت باز یا بستن دیافراگم ، برای عبور نور مورد نیاز ، بموقع عمل....

 

دانلود اختصارات سیستم های  مداربسته